Voevudskaya Oksana M. (Voronezh State University, Russia)