Ludykova Valentina M. (Syktyvkar State University, Russia)